Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

bederktorem
0723 5df2
Reposted fromcalifornia-love california-love via13-days 13-days
bederktorem
5555 f900
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viarudaizia rudaizia
bederktorem
4281 0cb9 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasalami salami
bederktorem
bederktorem
Odpuść sobie ludzi na których nie możesz liczyć. 
Reposted fromorchis orchis viamexicomagico mexicomagico
bederktorem
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viamexicomagico mexicomagico
bederktorem
8509 a126
bederktorem
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
bederktorem
Nie chce już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnej nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie strefach ducha.
— Witkacy
bederktorem
5580 9095
Reposted fromnexxt nexxt viaodulekkocurek odulekkocurek
bederktorem
0387 4e9c 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialexxie lexxie
bederktorem
bederktorem
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viafar-away far-away
bederktorem
bederktorem
6977 2afa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
bederktorem
bederktorem
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viajulliett julliett

December 09 2014

bederktorem
7317 d15b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaEstii Estii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl