Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

3418 10fb 500
bederktorem
bederktorem
Nie, nie uznamy was za zdesperowane, czy narzucające się, jeśli same pierwsze dacie znać facetowi, że wpadł wam w oko.
— z serii 29 mężczyzn podzieliło się jedną rzeczą o której kobieta powinna wiedzieć.
bederktorem
  Chciałabym nowe usta, te do pocałunku.
Do śmiania się tym śmiechem, co go nie pamiętam.
— Maleo Reggae Rockers & Marika - Modlitwa Dziewczyńska
Reposted fromIriss Iriss viabreakaway breakaway
bederktorem
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabreakaway breakaway
bederktorem
0206 33bc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
bederktorem
0212 ef02
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
bederktorem
0219 de29
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
bederktorem
0786 1e95
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
bederktorem
0797 5ce1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
bederktorem
9028 0a91 500
Reposted fromverronique verronique viahansoolo hansoolo
bederktorem
1535 eae6
I can't wait! I can't wait!
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahansoolo hansoolo
7069 b8a9

rnotel:

LUXE   GLAM    FASHION

Reposted fromblutelf blutelf viahansoolo hansoolo
bederktorem
5822 9862
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahansoolo hansoolo
7170 5998 500

katedaniel:

newmanhaley:

December morning.

Where I wanna be on a rainy day like today.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahansoolo hansoolo
bederktorem
8149 47be
Reposted fromcompanypfk companypfk viahansoolo hansoolo
bederktorem
1573 3e31
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahansoolo hansoolo
4521 a973
Reposted fromgoniewicz goniewicz viahansoolo hansoolo
bederktorem
3443 2910
Reposted fromscorpix scorpix viahansoolo hansoolo
bederktorem
7968 9eff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl